Regulamin

Regulamin wydarzeń w przestrzeni kulturalno - gastronomicznej Muszli w Gdyni obejmujący lokal Muszla oraz teren do niego przyległy położony na placu Grunwaldzkim

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w lokalu Muszla w Gdyni i na terenie do niego przyległym zwanymi dalej: „Wydarzeniami”, których organizatorem lub podmiotem udostępniającym lokal Muszla w Gdyni jest firma Investownia Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sojowa 2i/87, 81-589 Gdynia, KRS: 0000682518, NIP 5862319529, REGON: 36753671 zwana dalej: Organizatorem. Gdy mowa w Regulaminie o Organizatorze należy przez to rozumieć również osoby uprawnione przez Organizatora.
 2. Chwila nabycia przez Uczestnika biletu uprawniającego do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku Wydarzenia niebiletowanego - wstęp przez Uczestnika do lokalu wskazanego w punkcie poprzedzającym bądź na teren do niego przyległy – dalej zwane „Terenem” w trakcie trwania Wydarzenia, oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 3. Do Wydarzeń tych zalicza się w szczególności: koncerty, wystawy, spotkania merytoryczne, warsztaty, zajęcia tematyczne i inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej. Organizator promuje swoją działalność zamieszczając zdjęcia, fotorelacje, filmy z przebiegu Wydarzeń na stronie internetowej i w serwisach społecznościowych, prowadzonych przez Organizatora.
 4. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 5. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 6. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Wydarzeniu biletowanym imiennie lub na podstawie imiennego zaproszenia Organizatora, podanie informacji i danych osobowych wraz z pisemnym oświadczeniem, w którym wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Wydarzeniu. Zawarta w Regulaminie Polityka Prywatności określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest koniecznie do udziału Uczestnika w Wydarzeniu.
 7. Udział przez Uczestnika w Wydarzeniu upoważnia Organizatora do wykorzystania i publikacji wizerunku Uczestnika Wydarzenia w zakresie promocji działalności Organizatora. W związku z udziałem Uczestnika w Wydarzeniu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi, Partnerom oraz mediom prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem Uczestnika utrwalonych na dowolnym nośniku oraz treści jego wypowiedzi bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach związanych z Wydarzeniem i innymi Wydarzeniami organizowanymi przez Organizatora. Powyższe postanowienie dotyczy także streamingu live i nagrania wideo z live na Facebooku i YouTube w całości lub w częściach.
 8. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

§ 2 TERMINY I SZCZEGÓŁY WYDARZEŃ

 1. Termin i szczegółowe informacje poszczególnych wydarzeniach każdorazowo dostępne są na profilu Muszla Gdynia na portalu Facebook:
  https://www.facebook.com/muszlagdynia lub u obsługi lokalu.
 2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i terminie wydarzeń.
 3. Organizator może odwołać imprezę, informując o tym Uczestników. W uzasadnionych nagłych przypadkach, jeśli zajdzie konieczność przerwania wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, odszkodowania ani innej rekompensaty finansowej.

§3 BEZPIECZEŃSTWO WYDARZENIA

 1. Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Organizator ma prawo:
  a) odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
  b) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił Teren i zastosować odpowiednie kroki oraz środki, aby zarządzenie to zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź w jakikolwiek inny sposób powoduje zagrożenie bezpieczeństwa Wydarzenia,
  c) odmówić wstępu na teren Wydarzenia Uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych osób bądź niezakłóconego przebiegu Wydarzenia.
 2. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren lub posiadanie przez Uczestników podczas Wydarzenia:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  b) materiałów wybuchowych;
  c) wskaźników laserowych;
  d) wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  e) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  f) napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem tych zakupionych na Terenie od obsługi Wydarzenia;
  g) artykułów spożywczych, z zastrzeżeniem tych zakupionych na Terenie od obsługi Wydarzenia;
  h) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Wydarzenia lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Wydarzenia zgodnie ze scenariuszem;
  i) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, w tym parasoli, lornetek, a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika  spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
  j) flag, transparentów lub tablic nie będących w bezpośredni sposób związanych z wydarzeniem lub przekraczających swym rozmiarem wielkość 1 metra lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać widoczność i pełne uczestnictwo w Wydarzeniu innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi oraz transparenty należy zwinąć, a tablice usunąć na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
  k) toreb, plecaków i innych bagaży przekraczających swym rozmiarem wielkość A4;
  l) siedzisk składanych lub turystycznych;
  m) zwierząt;
  n) jakichkolwiek innych przedmiotów nie wymienionych powyżej, a mogących stanowić zagrożenie.
 3. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren wydarzenia osobom wnoszącym wyżej wymienione przedmioty lub odpowiednio usunięcia z terenu Wydarzenia Uczestników posiadających na terenie Wydarzenia wymienione przedmioty.
 4. Organizator nie zapewnia możliwości złożenia wymienionych przedmiotów w depozycie.
 5. Uczestnicy wydarzenia wchodzą na teren Wydarzenia na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań niezależnych od Organizatora.
 6. Odpowiedzialność Organizatora przy realizacji Wydarzenia jest wyłączona od przypadków wywołanych z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej lub z powodu niedostosowania się do obowiązujących przepisów.
 7. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która szkodę wyrządziła.
 9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych (poza wyznaczonymi miejscami, o ile takie zostały wyznaczone)
 10. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz wykonywania czynności mogących spowodować pożar.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego stosowania się do zgodnych z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu poleceń osób uprawnionych, w tym obsługi Wydarzenia, właściwych służb porządkowych lub pracowników agencji ochrony, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia, pod rygorem natychmiastowego usunięcia Uczestnika z terenu Wydarzenia.
 12. Wszyscy Uczestnicy na terenie Wydarzenia biletowanego zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora papierowej części biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na teren wydarzenia lub biletu elektronicznego, a w przypadku udziału w Wydarzeniu na zaproszenie Organizatora - do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora papierowej zaproszenia, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na teren Wydarzenia lub zaproszenia elektronicznego.
 13. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba małoletnia do 16 roku życia, jednakże jej uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest jedynie pod stałą opieką przedstawiciela ustawowego przez cały czas trwania Wydarzenia. Rodzic/opiekun prawny małoletniego Uczestnika zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu wstępu na Wydarzenie. Bilet dziecka nie stanowi upoważnienia wstępu dla przedstawiciela ustawowego.
 14. W przypadku małoletnich Uczestników między 16 a 18 rokiem życia ich uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o odpowiedzialności za małoletniego w czasie trwania Wydarzenia oraz w czasie powrotu z Wydarzenia. Małoletni Uczestnik ma obowiązek okazania Organizatorowi poprawnie wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia wraz z ważnym biletem wstępu przy wejściu na wydarzenie.
 15. W przypadku zagrożenia pożarowego należy: - niezwłocznie powiadomić jednostki straży pożarnej tel. 998 lub 112 - przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego przystąpić do gaszenia pożaru, a także powiadomić Organizatora o zaistniałej sytuacji.
 16. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia należy: - powiadomić pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112 - w miarę posiadanych umiejętności przystąpić do pomocy przedlekarskiej, a także powiadomić Organizatora o zaistniałej sytuacji.

§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w wydarzeniu skutkuje odmową udziału w nim.
 2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja działalności promocyjnej Organizatora wskazanej w § 2 Regulaminu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda na udział w działalności promocyjnej Organizatora.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji działalności promocyjnej, a po tym czasie zostaną przekazane do archiwum. Po upływie okresu archiwizacyjnego zostaną one zniszczone lub nieodwracalnie usunięte.
 4. Administrator, w związku z realizacją działalności promocyjnej może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, wizerunek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, utrwalony głos.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej. Uczestnikowi przysługuje prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są nieprawidłowe.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych, jeśli uzna on, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma już podstaw do ich dalszego przetwarzania; jeśli Uczestnik cofnął zgodę lub jeżeli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z przepisami z zakresu danych osobowych, lub jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli kwestionuje on prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jego dotyczących - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Uczestnika.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do przeniesienia jego danych osobowych.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: rodo@muszlagdynia.pl albo pisemnie na adres Administratora: Investownia Sp. z o.o., ul. Sojowa 2i/87, 81-589 Gdynia.
 13. W przypadku uznania przez Uczestnika, że Administrator danych osobowych przetwarza jego dane z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 14. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Dane osobowe Uczestnika nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem prywatności obowiązują przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik, który nie stosuje się do Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do udziału w Wydarzeniach Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Wydarzenia.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów o postępowaniu cywilnym właściwy miejscowo dla miejsca Wydarzenia.
 5. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu.
 6. Organizator ustala program Wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. Organizator nie ma obowiązku informowania w tym przedmiocie Uczestników.
 7. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem wydarzenia mogą być kierowane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres coslychac@muszlagdynia.pl lub pod numerem 58 661-94-87.
 8. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 8.06.2020.